Zapomněli jste heslo?
MTM service - profesionální úklid kanceláří, domů a bytů

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") vzájemná práva a povinnosti mezi společností MTM Service Prague s.r.o., se sídlem Gotthardská 25/7, Praha 6 - Bubeneč , IČO: 04699041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 252263  (dále jen "Stoprealitkam.cz") a Uživatelem (jak je tento pojem definován níže) související zejména (i) se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu (jak je tento pojem definován níže) a (ii) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o inzerci.
 2. Stoprealitkam.cz je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru stoprealitkam.cz, dostupného na internetové adrese http://www.stoprealitkam.cz (dále jen "Server").
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
  • Inzerát má význam dle odstavce 8.3.
  • Licence má význam dle odstavce 8.19.
  • Nemovitost - pozemek, stavba, bytová jednotka, nebytový prostor, prostor sloužící podnikání, nebo členský podíl v družstvu, jehož vlastník je oprávněn s ním podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména jej zcizit nebo pronajmout
  • Obsah má význam dle odstavce 8.18.
  • Osobní údaje mají význam dle článku 5.2.
  • Přístupové údaje mají význam dle článku 3.4.
  • Realitní makléř má význam dle článku 4.1.
  • Registrace má význam dle článku 3.2.
  • Server znamená internetový server stoprealitkam.cz dostupný na internetové adrese http://www.stoprealitkam.cz
  • Služba má význam dle článku 2.1.
  • Služba inzerce má význam dle odstavce 2.1.
  • Smlouva má význam dle článku 2.2.
  • Smlouva o inzerci má význam dle odstavce 8.1.
  • Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Stoprealitkam.cz nebo s ní jinak jedná
  • Stoprealitkam.cz má význam dle článku 1.1.
  • Uživatel je osoba, která si registruje nebo má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet; pro účely článků 7.1 a 7.2 rovněž osoba, která neprovádí Registraci, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Obchodními podmínkami
  • Uživatelský účet je součást Serveru, která je zpřístupněna pouze jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů

2. Poskytované služby

 1. Stoprealitkam.cz nabízí na Serveru následující služby, které si může Uživatel využít: Inzerce nemovitostí (dále jen "Služba" nebo "Služba inzerce").
 2. Pokud mezi Uživatelem a Stoprealitkam.cz vznikne na základě využití Služby dle Obchodních podmínek smlouva (dále jen "Smlouva"), řídí se tato Smlouva těmito Obchodními podmínkami.

3. Uživatelský účet

 1. Uživatel má právo si pomocí Registrace založit na Serveru Uživatelský účet za účelem aktivace Služby inzerce.
 2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Serveru vyplní povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, název, IČ, DIČ, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, Přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním Osobních údajů dle odstavce 5.2. a prohlásit, že není Realitním makléřem (dále jen "Registrace"). Po uložení údajů podle tohoto odstavce zašle Server Uživateli potvrzení o dokončení Registrace na adresu elektronické pošty.
 3. Kontaktní údaje vyplněné Uživatelem při Registraci budou zveřejněny na Serveru jen se souhlasem Uživatele.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen "Přístupové údaje"). Uživatel i Stoprealitkam.cz jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.
 5. Uživatel nezpřístupní své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese veškerou odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu nebo za zneužití svých Přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž nese veškeré riziko případných smluvních sankcí uplatňovaných ze strany Stoprealitkam.cz.
 6. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Stoprealitkam.cz, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Stoprealitkam.cz činit zodpovědnou za jakékoliv právní či jiné nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Uživatelem prostřednictvím Uživatelského účtu.
 8. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, má Uživatel povinnost je neprodleně v příslušné sekci Serveru aktualizovat.
 9. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese výlučně Uživatel.
 10. Stoprealitkam.cz si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Uživateli na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
  3. jedná se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti, nebo má Stoprealitkam.cz důvodné podezření, že se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti jedná;
  4. svým obsahem odporují oprávněným zájmům Stoprealitkam.cz.
 11. Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení svého Uživatelského účtu, a to písemně na adrese elektronické pošty info@stoprealitkam.cz.
 12. Stoprealitkam.cz má právo zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Uživatel, který si využil Služby, poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek.

4. Ustanovení o Realitních makléřích

 1. Realitním makléřem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost (dále jen "Realitní makléř"). Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor. Za Realitního makléře se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na webových stránkách příslušných Realitních makléřů s tím, že je na Uživateli, aby věrohodně prokázal, že Realitním makléřem není. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí využít jakékoliv Služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního makléře dle předchozích vět.
 2. Realitní makléř nemá právo v rámci své realitní činnosti provést Registraci Uživatelského účtu, využít Služby ani zasílat Uživatelům prostřednictvím Serveru reklamní sdělení. Toto ustanovení se nevztahuje na Realitní makléře jednající mimo rámec své realitní činnosti.
 3. V případě, že Realitní makléř poruší zákaz dle odstavce 4.2. těchto Obchodních podmínek má Stoprealitkam.cz vůči němu právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc) za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody Stoprealitkam.cz.
 4. Stoprealitkam.cz má právo zrušit Uživatelský účet Realitního makléře a jeho zprávy nedoručovat Uživatelům, a to bez jakékoliv náhrady.
 5. Ustanovení o Realitních makléřích se nevztahují na obce a bytová družstva. Právnické osoby provádějící správu nemovitých věcí si mohou s Stoprealitkam.cz výjimku podle tohoto odstavce individuálně sjednat.

5. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů ze strany Stoprealitkam.cz, jako správce.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").
 3. Uživatel bere na vědomí, že Stoprealitkam.cz shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje Uživatele zadané či získané při Registraci, kterými jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa (dále jen jako "Osobní údaje").
 4. Účelem zpracování Osobních údajů Uživatele ze strany Stoprealitkam.cz je řádné užívání a provozování Uživatelského účtu a realizace práv a povinností ze Smluv, tj. zejména (i) zjišťování spokojenosti Uživatelů, (ii) marketing Stoprealitkam.cz tj. kontaktování Uživatelů za účelem nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách Stoprealitkam.cz, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a (iii) zlepšování kvality výrobků a služeb Stoprealitkam.cz.
 5. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány po dobu neurčitou buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Uživatel má právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Stoprealitkam.cz má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Uživatel domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, má Uživatel právo Stoprealitkam.cz nebo zpracovatele požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel má dále právo požadovat, aby Stoprealitkam.cz nebo zpracovatel takový stav odstranil.
 7. Uživatel je srozuměn s tím, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, avšak pro užívání a provozování Uživatelského účtu a realizace práv a povinností ze Smluv je poskytnutí a zpracování Osobních údajů nezbytné. V případě, že Uživatel s poskytnutím Osobních údajů nesouhlasí, uzavření Smlouvy ani užívání a provozování Uživatelského účtu ze strany Stoprealitkam.cz nebude možné.
 8. Uživatel bere na vědomí, že Stoprealitkam.cz může jeho shromažďované Osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování Osobních údajů Uživatele stejné povinnosti jako Stoprealitkam.cz. Uživatel má právo vyjádřit nesouhlas s předáním Osobních údajů, a to písemně na adrese sídla Stoprealitkam.cz.
 9. Uživatel bere na vědomí, že jeho Osobní údaje mohou být poskytnuty osobám poskytujícím Služby, jako zpracovatelům, a to za účelem realizace práv a povinností ze Smluv.

6. Zprávy zasílané skrze Server

 1. Stoprealitkam.cz si v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané skrze Server Uživatelům.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany Stoprealitkam.cz zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli a Uživateli a jinými návštěvníky Serveru prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po dobu 1 roku, nebo do skončení soudního sporu nebo sporu před rozhodčím orgánem nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci, je-li ohledně obsahu těchto zpráv spor nebo řízení vedeno.

7. Zasílání obchodních sdělení

 1. Neprojeví-li Uživatel při Registraci opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo společností Stoprealitkam.cz v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas má Uživatel právo kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Stoprealitkam.cz nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.
 2. Návštěvou Serveru a/nebo užíváním Uživatelského účtu Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.
 3. Za Uživatele se pro účely odstavců 7.1 a 7.2 považuje rovněž osoba, která neprovádí Registraci, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

8. Smluvní podmínky Služby inzerce

 1. Smlouvou o inzerci se Stoprealitkam.cz zavazuje poskytnout Uživateli Službu inzerce. Služba inzerce je bezplatná.
 2. Službou inzerce se rozumí soubor služeb spočívajících ve zveřejnění Inzerátu Uživatele na Serveru a poskytnutí případných souvisejících služeb. Obsah Služby inzerce je uveden na Serveru.
 3. Inzerátem se rozumí nabídka nebo poptávka koupě, prodeje a pronájmu Nemovitosti Uživatele a která je určena ke zveřejnění na Serveru.
 4. Aktivaci Služby inzerce provede Uživatel vložením inzerátu na Server, tj. Uživatel na Serveru klikne na "Přidat inzerát zdarma", provede Registraci nebo se přihlásí ke svému Uživatelskému účtu a následně vyplní údaje o svém Inzerátu.
 5. Kliknutím na tlačítko "Přidat inzerát do nabídky" je Smlouva o inzerci uzavřena.
 6. Smlouvu o inzerci lze uzavřít v českém jazyce.
 7. Smlouva o inzerci a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Stoprealitkam.cz, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.
 8. Uživatel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o inzerci před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.
 9. Veškerá data zadává Uživatel do Serveru na vlastní náklady a v souladu s pokyny Stoprealitkam.cz uvedenými na Serveru.
 10. Uživatel je v rámci možností poskytovaných mu Serverem oprávněn prostřednictvím Uživatelského účtu svůj Inzerát editovat.
 11. Uživatel se zavazuje zveřejňovat na Serveru pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své Inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
 12. Uživatel bere na vědomí, že údaje o jeho Nemovitostech zveřejňované na Serveru jsou přístupny uživatelům internetu, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Stoprealitkam.cz či případně jinou osobou. Uživatel souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných Nemovitostech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a jiných reklamních sděleních Stoprealitkam.cz.
 13. Uživatel se nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru. Redirect není povolen - adresa URL Uživatele v Inzerátu nesmí směřovat zejména na komerční realitní servery, tedy na servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům Stoprealitkam.cz.
 14. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Inzerátu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.
 15. Uživatel je oprávněn svůj Inzerát kdykoli může smazat nebo deaktivovat prostřednictvím Uživatelského účtu nebo požádat o zrušení svého Inzerátu písemně na adrese elektronické pošty info@stoprealitkam.cz.
 16. Uživatel bere na vědomí, že Server je určen pro soukromou Inzerci. V této souvislosti si Stoprealitkam.cz vyhrazuje právo označit zveřejněnou Inzerci, tak aby byl komerční Inzerát odlišen od soukromých Inzerátů.
 17. V případě porušení povinnosti Uživatele dle odst. 8.16 je Stoprealitkam.cz oprávněna smazat Inzerát Uživatele, který byl uveřejněn v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.
 18. Uživatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru fotografie, obrázky či jiné obsahy (dále jen "Obsah"), které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci.
 19. Uživatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje Stoprealitkam.cz oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely Stoprealitkam.cz (dále jen "Licence"). Licence je poskytnuta bezúplatně.
 20. V případě, že Stoprealitkam.cz bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo Stoprealitkam.cz vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Uživatel Stoprealitkam.cz nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci.
 21. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 22. Uživatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o inzerci ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy o inzerci.
 23. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Uživatel souhlasí s tím, aby s plněním podle Smlouvy o inzerci bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o inzerci.
 24. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Uživatelem a Stoprealitkam.cz a nedílnou součástí Smluv.
 2. Právní vztahy mezi Stoprealitkam.cz a Uživatelem včetně právních vztahů ze Smluv se řídí českým právem.
 3. Stoprealitkam.cz není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Dojde-li ohledně smluvního vztahu mezi Uživatelem a Stoprealitkam.cz ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má Spotřebitel právo podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 5. Všechny spory vznikající ze Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí doložka podle tohoto odstavce se nevztahuje na Spotřebitele.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.10.2017.
 7. Kontaktní údaje Stoprealitkam.cz:
  1. Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Argentinská 38, 170 00  Praha 7 Holešovice
  2. Adresa elektronické pošty: info@stoprealitkam.cz
  3. Telefon: +420 725 506 569