Zapomněli jste heslo?
MTM service - profesionální úklid kanceláří, domů a bytů

Katastr nemovitostí

www.katastr2.cz

Vlastnické právo

Katastr nemovitostí slouží k ochraně vlastnického práva k nemovitosti. Celá myšlenka je jednoduchá: vlastnictví se mezi prodávajícím a kupujícím převádí právě rozhodnutím katastrálního úřadu o vkladu práva do katastru na základě žádosti o vklad (Návrh na vklad vlastnického práva). Nemůže se Vám stát, že by vám někdo prodal dům bez Vašeho vědomí.

Jaké jsou potřebné dokumenty pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí?

Sepsáním kupní smlouvy (kupní smlouva zdarma ke stažení) mezi prodávajícím a kupujícím celý převod teprve začíná. Před podpisem kupních smluv nezapomeňte znovu zkontrolovat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště) a identifikaci převáděných nemovitostí. Následuje podpis kupních smluv, kdy pro potřeby katastrálního úřadu musí být podpisy obou smluvních stran na minimálně jedné kupní smlouvě úředně ověřeny.

Pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je nezbytný počet originálů či ověřených kopií smluv; tzn. dvě pro katastrální úřad a jedna pro každého účastníka na kupní smlouvě. Tím je kupní smlouva připravena pro katastr a je třeba se soustředit na obstarání těchto příloh: - Návrh na vklad do katastru (návrh na vklad do katastru zdarma ke stažení). Doporučujeme mít sebou minimálně 3 návrhy na vklad, jeden si ponechá katastrální úřad, jeden kupující a jeden prodávající, - výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, je-li jednou ze smluvních stran právnická osoba, a pokud je vznik této osoby podmíněn zápisem do takového rejstříku (stáří výpisu není určeno, měl by však obsahovat údaje platné ke dni podání do katastru, výpis může být nahrazen jeho úředně ověřenou kopií), - listina prokazující oprávnění vlastníka (prodávajícího) nakládat s předmětem právního úkonu (nemovitostí), jejíž právní účinky nastaly před 1. 1. 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny, - úředně ověřený překlad, nebyla-li smlouva sepsána v českém jazyce.

Kam dané dokumenty donést?

Nezbytný počet kupních smluv včetně příloh je nutné odnést na příslušný katastrální úřad a to dle umístění převáděné nemovitosti (seznam katastrálních úřadů)

Kolik mě to bude stát?

Vklad není plně hrazen z daní, je vyžadován kolek 500 Kč (kompletní ceník služeb katastrálního úřadu), který pořídíte na katastru nemovitostí. Kolek lze zakoupit i na poště.

Jak dlouho vklad vlastnického práva trvá?

Čekání na vklad vlastnického práva je různě dlouhé. V Praze to mohou být i dva měsíce, na jiných katastrálních úřadech, které nejsou tak vytížené, to může být pouhých čtrnáct dní. V drtivé většině regionů je dodržována lhůta určená správním řádem, tedy třicet dnů, v odůvodněných,složitých případech pak šedesát dnů.

Rozhodnutí o vkladu

Katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Poté vyznačí na všechna vyhotovení smluv doložku o provedení vkladu s kulatým úředním razítkem. Jen takto označená smlouva je již účinná a právo je převedeno. Katastrálním úřad pak doporučeně zašle jednu smlouvu s doložkou a kulatým úředním razítkem prodávajícímu a jednu kupujícímu.

Pokud zákonné podmínky nejsou splněny, úřad rozhodne o zamítnutí vkladu. V takovém případě přinášíme rady, jaký další postup zvolit. Pro bezpečnost celé realitní transakce doporučujeme advokátní úschovu peněz. Vyloučíte tím riziko, že narazíte na podvodníka a své peníze již nikdy neuvidíte.

Zápis záznamem

Kromě obvyklého sepsání smlouvy můžete nabýt vlastnictví dalšími způsoby: ze zákona, rozhodnutím úřadu, prodejem na dražbě, vydržením, přírůstkem a zpracováním. Typickým příkladem je dědictví (rozhodnutí soudu). Zde je vlastnictví reálně převedeno již vznikem výše uvedených událostí. Do katastru je pak proveden pasivní záznam práva.

Předkupní právo, věcné břemeno a zástavní právo

Předmětem ochrany v katastru není pouze vlastnické právo, ale také právo předkupní, věcné břemeno a zástavní právo. Všechna tato věcná práva podléhají zápisu a platí pro ně stejné podmínky jako pro vlastnictví. To znamená, že vznikají a mění se až vložením do katastru.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Prostřednictvím této služby lze zjistit relevantní informace o nemovitosti, tzn. kdo je majitelem, zda je na nemovitosti zástavní či předkupní právo, věcné břemeno nebo exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Pro detailnější informace je třeba si pořídit výpis z listu vlastnictví.

V rámci Nahlížení do katastru můžete také sledovat průběh řízení, kde jsou přístupné informace o průběhu vyřizování podání.